قانون دیات ومقتضیات زمان
149 بازدید
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
خلاصه مسأله هماهنگی فقه و حقوق اسلامی از یک سو و مقتضیات زمان از سوی دیگر، دغدغه اصلی همه مصلحان مسلمان در قرن حاضر بوده است. این کتاب در همین راستا به عمل آمده و تمرکز آن بر مساله دیه است. این کتاب در پنج دفتر تنظیم شده. در دفتر اول، ماهیت دیه مورد بررسی قرار گرفته و بین فقه امامیه و سایر فرق اسلامی، مقارنه و تطبیق به عمل آمده. دفتر دوم به بررسی نحوه محاسبه دیه و تعیین آن در عصر حاضر پرداخته. دفتر سوم حول محور موضوع خسارت‌های زاید بر دیه گردش می‌کند. دفتر چهارم به مسئولیت عاقله می‌پردازد. و سرانجام دفتر پنجم پیرامون تغلیظ دیه در ماه‌های حرام بحث می‌کند. در تمام دفاتر پنج‌گانه این کتاب، اقوال فرق مختلف اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار، بیش از 210 منبع مورد استفاده قرار گرفته. از نکات برجستة این کتاب، همان بررسی جامع الاطراف موضوع و بررسی و استفاده از تقریباً اکثر منابع مفید موجود و بیان غالب نظرات در باب دیه در مذاهب مختلف اسلامی و نیز نگرش حقوقی به موضوع دیه است.