نقش زمان و مکان در تعیین نوع دیه
158 بازدید
محل نشر: قم نخستین کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)(نقش زمان و مکان در اجتهاد)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی