تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1371 
حقوق قضایی 
دانشگاه تهران (مجتمع اموزش عالی قم) 
 
فوق لیسانس 
1380 
حقوق جزا و جرم شناسی 
دانشگاه مفید قم 
 
سطح 4 
1383